Strona Główna Mapa strony Kontakt
Serwery WWW
Utrzymanie strony WWW

Regulamin
 
Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z odpowiedzialności cywilno prawnej. W czasie korzystania przez Usługobiorcę bądź jego Klienta z usług Logi.pl obowiązuje go regulamin korzystania z usług, ogólnie przyjęte zasady korzystania z internetu oraz wszystkie akty prawne tego dotyczące obowiązujące w Polsce.

  Regulamin Usług Internetowych LOGI.PL

Paragraf 1

 1. Podstawą korzystania z usług Logi.pl Damian Dominik Kozłowski. Zwanego dalej Usługodawcą lub Operatorem jest przestrzeganie niniejszego Regulaminu Usług Internetowych. Regulamin ten ma moc umowy i zawiera zasady współpracy pomiędzy Usługobiorcą (osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej), a Logi.pl Damian Dominik Kozłowski oraz określa zakres odpowiedzialności, wszelkie inne informacje porządkowe.
   
 2. Zamówienie usługi u operatora (również na okres testów) jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu bez względu na to czy odbyło się ono poprzez interfejs na stronie internetowej usługodawcy czy w inny udokumentowany sposób. Postanowienia niniejszego regulaminu dotyczą wszystkie podmioty korzystające z usług Logi.pl niezależnie od tego czy korzystają oni z usług operatora bezpośrednio czy też przez podmioty współpracujące.
   
 3. Wszystkie podmioty świadczące własne usługi internetowe na bazie usług świadczonych przez Logi.pl zobowiązuje się do poinformowania wszystkich Klientów korzystających z tych usług o warunkach korzystania z nich.
   

Paragraf 2

 1. Zamówienie wszystkich typów usług internetowych odbywa się przez interfejs znajdujący się na stronach WWW Operatora lub w inny udokumentowany sposób.
   
 2. Klient zamawiając usługi oświadcza, iż nazwa nie narusza praw osób trzecich. Wszelkie spory są rozstrzygane bez udziału Operatora.
   
 3. Operator zobowiązuje się do wysłania w ciągu trzech dni roboczych faktury pro forma Klientowi od momentu zamówienia usługi.
   
 4. Jeżeli Operator przez okres 14 dni nie otrzyma dowodu wpłaty świadczenie usługi jest zawieszane na 7 dni. W momencie otrzymania potwierdzenia wpłaty Operator natychmiast wznawia świadczenie usługi. Po tym terminie w przypadku braku dowodu wpłaty, następuje całkowite zawieszenie świadczenia usługi i rozwiązanie umowy na jej świadczenie przez Operatora.
   
 5. 21 dni przed upływem abonamentu Operator wystawia fakturę pro forma na kolejny okres. Jeżeli do ostatniego dnia trwania abonamentu nie wpłynie dowód kolejnej wpłaty, świadczenie usług jest zawieszane na 7 dni. Po tym terminie w przypadku braku dowodu wpłaty, następuje całkowite zawieszenie świadczenia usługi i rozwiązanie umowy na jej świadczenie przez Operatora.
   
 6. Operator po stwierdzeniu wpłynięcia środków na wskazane konto bankowe za zamówioną usługę wystawi fakturę VAT.
   
 7. Zamawiający usługę zobowiązany jest podać prawidłowe dane kontaktowe (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, dane bilingowe) podczas składania zamówienia. Podanie nieprawidłowych danych upoważnia Operatora do natychmiastowego zaprzestania świadczenia usługi oraz rozwiązania umowy na jej świadczenie.
   
 8. Operator zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usługi w momencie stwierdzenia, że złożone zamówienie jest zbliżone do świadczonej dotychczas usługi zaprzestanej na skutek nieopłacenia okresu abonamentowego lub złamania regulaminu.
   
 9. Jedyną stroną odpowiedzialną za dane przechowywane na serwerze jest Zamawiający usługę co zwalnia z odpowiedzialności za te treści Usługodawcę.
   
 10. W przypadku strat wynikłych przez nieprawidłowe użytkowanie serwera przez Zamawiającego usługę, Usługodawca ma prawo żądać odszkodowania.
   
 11. Serwisy o zawartości erotycznej i warezowej (zawierające nielegalne oprogramowanie) nie będą utrzymywane przez Operatora - do obowiązków Klienta należy udowodnienie, że rozpowszechnianie danych materiałów jest zgodne z polskim prawem. Zabronione jest także umieszczanie serwisów, których elementy (np. skrypty CGI, duże pliki danych) są wykorzystywane przez inne serwisy nie utrzymywane przez Operatora.
   
 12. W przypadku przekroczenia, w trakcie opłaconego okresu abonamentowego, wielkości limitu ruchu z i do sieci Internet, określonego w specyfikacji usługi abonamentowej serwerów wirtualnych, ważność konta ulega skróceniu do 21 dni i zostaje wygenerowana faktura pro forma za kolejny okres.
   
 13. Operator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy wynikające z opóźnień zawinionych przez osoby trzecie (banki, poczta, operatorzy domen).
   
 14. Z chwilą wygaśnięcia abonamentu serwerów, tracą ważność wszystkie konta e-mail zarejestrowane w domenie firmowej tego konta, niezależnie od długości opłaconego abonamentu.
   

Paragraf 3

 1. Operator zobowiązuje się do utrzymania i zapewnienia widzialności serwera Usługobiorcy w sieci Internet zgodnie z Umową oraz Regulaminem Świadczenia Usług.
 2. Operator zobowiązuje się informować Usługobiorcę o terminach planowanych przerw technicznych po stronie Usługodawcy z 10 godzinnym wyprzedzeniem.
   
 3. Operator zobowiązuje się do niezwłocznego likwidowania przerw i awarii powstałych po stronie Usługodawcy.
   
 4. Łączny czas trwania w ciągu roku przerw technicznych po stronie Usługodawcy nie może przekraczać 74 godzin.
   
 5. Czas trwania jednorazowej przerwy technicznej nie może być dłuższy niż 7 godzin.
   
 6. Łączny czas trwania awarii w ciągu roku rozumianej jako brak widzialności serwera Usługobiorcy na pierwszym routerze nie należącym do Usługodawcy nie może przekraczać 74 godzin.
   
 7. Przekroczenie powyższych czasów spowoduje obniżenie przez Usługodawcę opłat abonamentowych o 1/ilość dni abonamentu za każde rozpoczęte kolejne 24 godziny powyżej norm określonych w §II pkt. 4, 5, 6.
   
 8. Logi.pl zobowiązuje się do zachowania tajemnicy wszystkich danych przechowywanych przez Usługobiorców na serwerach. Dane zdobyte przez Pracowników Logi.pl w trakcie prac technicznych lub administracyjnych nie będą udostępniane osobom trzecim.
   
 9. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku działania sił wyższych niezależnych od Usługodawcy.
   
 10. Czynności nie należące do typowej pomocy technicznej i utrzymania serwera mogą być wykonane przez Usługodawcę odpłatnie.
   
 11. Operator ma prawo odmówić wykonania usługi bez podania przyczyny.
   
 12. Operator nie gwarantuje pełnego funkcjonowania usługi dodatkowej informowanie o przychodzącej poczcie na telefon GSM, a także zastrzega Sobie prawo do zmiany zasad funkcjonowania tej usługi bez poinformowania użytkowników.
   
 13. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Operatora danych osobowych podanych podczas rejestracji konta, w celach służących wywiązaniu się operatora ze świadczonych usług oraz wystawienia dowodów księgowych.
   
 14. Klient oświadcza iż wie o swoim prawie do wglądu oraz poprawiania własnych danych osobowych. Operatora zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi Klienta. O ile jednak Klient nie zastrzegł tego, Operator ma możliwość publikowania nazwy firmy i adresu serwisu WWW w liście referencyjnej Klientów Operatora.
   

Paragraf 4

 1. Usługodawca ma prawo dokonać zmian wysokości opłat abonamentowych. W takim przypadku zobowiązany jest do poinformowania Usługobiorcy drogą elektroniczną lub tradycjną o tych zmianach z 30 dniowym wyprzedzeniem. Brak wypowiedzenia Umowy przez Usługobiorcę w ciągu 14 dni od doręczenia zawiadomienia uznaje się za akceptację nowego cennika co automatycznie przedłuża umowę.
   
 2. W przypadku zmian wysokości opłat abonamentu, Klientów którzy wnieśli opłaty na okresy dłuższy nowe stawki obowiązują dopiero od nowego okresu rozliczeniowego, tym samym nie jest naliczana dopłata za różnicę pomiędzy starymi a nowymi stawkami.
   
 3. Usługodawca ma prawo dokonać zmian w powyższym regulaminie. W takim wypadku zobowiązany jest do poinformowania Usługobiorcy o tych zmianach z 30 dniowym wyprzedzeniem. Brak wypowiedzenia umowy przez Usługobiorcę w ciągu 14 dni od doręczenia zawiadomienia uznaje się za akceptacje nowego regulaminu co automatycznie przedłuża umowę.
   
 4. Opłata abonamentowa jest kosztem usługi u operatora. Nie obejmuje kosztów związanych z np. uzyskaniem dostępu komutowanego lub innego do Internetu, zakupu sprzętu i oprogramowania do korzystania z usług Operatora, zakupu własnej domeny, zaprojektowania serwisu WWW lub konfiguracji oprogramowania u Klienta.
   

Paragraf 5

 1. Klient może zakończyć współpracę z Operatorem w dowolnym momencie, godząc się jednocześnie na przepadek wniesionej opłaty abonamentowej.
   
 2. W czasie korzystania przez Usługobiorcę bądź jego Klienta z usług Logi.pl obowiązuje go regulamin korzystania z usług, ogólnie przyjęte zasady korzystania z internetu oraz wszystkie akty prawne tego dotyczące obowiązujące w Polsce.
   
 3. Usługodawca jest upoważniony do natychmiastowego rozwiązania umowy gdy:
  a) Usługobiorca będzie zalegał z opłatami abonamentowymi dłużej niż 14 dni
  b) Usługobiorca naruszy warunki regulaminu
  c) Usługobiorca będzie utrzymywał na serwerze treści erotyczne i/lub pornograficzne
  d) Usługobiorca będzie działał na szkodę Usługodawcy lub innych użytkowników sieci Internet
  e) Usługobiorca będzie notorycznie łamał ogólnie przyjęte zasady netykiety, wysyłał spam
  f) Usługobiorca nie będzie przestrzegał ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Z 2002 r. Nr 144, poz 1204)
   
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo bez wcześniejszego powiadomienia Klienta do zablokowania poszczególnych usług (baz MySql, baz PosgreSql, skryptów php, skrytpów cgi,poczty, http) powodujących zbyt duże obciążenie na serwerze bądź na innych elementach infrastruktury Usługodawcy. W takim przypadku przepada wcześniej wniesiona opłata za dany okres rozliczeniowy.
   
 5. W przypadku rozwiązania umowy Usługobiorca jest zobowiązany uregulować wszystkie niedokonane opłaty.
   
 6. W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
   
 7. Ewentualne spory rozstrzygać będzie sąd właściwy w Gnieźnie.
   
Jesteśmy autoryzowanym Rejestratorem domen, .pl .com .com.pl .eu etc.
Obsługa rejestracji domen Logi.pl (c) 2003 - 2024 r., Logi.pl ul. Swarzędzka 41,
62-200 Gniezno
0 519 146 981
* oraz pod nr 606 763 049
© Wszelkie prawa zastrzeżone  2003 -  2024 r.